บริษัท คณิน แมเนจเม็นท์ จำกัด

รับบริหารอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

โดยทีมบริหารผู้มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

KANIN MANAGEMENT

บริษัทฯก่อตั้ง โดย ดร.คณิน วงศ์ใหญ่ นักกฎหมายและอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้มีความชำนาญในด้านกฎหมาย ด้านการบริหารบุคคล และด้านอสังหาริมทรัพย์ ร่วมกับพนักงานผู้มีประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สิน และบริหารบุคคล

บริษัทฯเป็นองค์กรผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีนโยบายการบริหาร อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

ทีมงานบริหารบริการด้วยความใส่ใจดูแล เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของท่านเจ้าของร่วม และผู้พักอาศัยให้ดียิ่งขึ้น อันจะช่วยรักษาและเสริมสร้าง ภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดี รวมทั้งเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการต่อไปในระยะยาว ภายใต้หลักการ สังคมคุณภาพ ยึดถือนโยบาย

" ถูกต้องโปร่งใส ใส่ใจดูแล พัฒนาคุณภาพชีวิต "

OUR
SERVICE

บริการของเรา

บริการรับบริหารจัดการ

นิติบุคคลอาคารชุด
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

รับปรึกษาด้านโครงการ อสังหาริมทรัพย์

โครงการอาคารชุด
โครงการหมู่บ้านจัดสรร

ให้คำปรึกษากฎหมาย
และดำเนินคดี

บริการด้านวิศวกรรม

บำรุงรักษาเชิงป้องกัน
ทรัพย์สินส่วนกลางทั้งหมด

อบรมพนักงานประจำเดือน

บริษัทให้ความสำคัญกับความรู้ของพนักงานเป็นอย่างมาก โดยในแต่ละเดือนจะมีการจัดอบรมและทดสอบความรู้ พนักงานอยู่เสมอ ทั้งด้านการบริการ และด้านวิศวกรรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาการ บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท่านผู้อยู่อาศัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

อบรมพนักงานประจำเดือน

บริษัทให้ความสำคัญกับความรู้ของพนักงานเป็นอย่างมาก โดยในแต่ละเดือนจะมีการจัดอบรมและทดสอบความรู้ พนักงานอยู่เสมอ ทั้งด้านการบริการ และด้านวิศวกรรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาการ บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท่านผู้อยู่อาศัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

REFFERENCE

ตัวอย่างโครงการที่เราดูแล